Lịch sử phát triển

Năm 1970, MSMV được đưa vào áp dụng lần đầu tiên tại một cửa hàng tự chọn ở Mỹ, giúp nhận dạng vật phẩm và tính tiền một cách nhanh chóng, chính xác và đã đem lại hiệu quả cao.

 Năm 1973, một tổ chức MSMV đầu tiên đã được thành lập, có tên gọi là Hội đồng mã thống nhất UCC (viết tắt của tên tiếng Anh là Uniform Code Council), nhằm tiêu chuẩn hóa và phổ biến áp dụng MSMV trong đa ngành công nghiệp tại Mỹ và Canađa. 

Lợi ích của MSMV

1. Tầm quan trọng của việc đăng ký Mã số mã vạch

– MSMV giúp cho doanh nghiệp dễ dàng trong quản lý sản phẩm của mình

– Cơ quan nhà nước cũng dễ dàng trong việc quản lý sản phẩm, cũng như hoạt động sản xuất của DN vì trên các MSMV đã có chứa đầy đủ thông tin về nhà sản xuất các sản phẩm, hàng hóa đó.

– Phục vụ cho việc tham gia vào hệ thống bán lẻ tại các siêu thị, hoặc các hệ thống bán hàng tự động trong phạm vị cả nước

Hệ thống tiêu chuẩn MSMV

Hệ thống tiêu chuẩn MSMV có thể chia làm năm nhóm tiêu chuẩn chính như sau:

1. Tiêu chuẩn về các loại mã số:

Là các tiêu chuẩn qui định yêu cầu kỹ thuật đối với các loại mã số GS1. Ví dụ các loại mã số GS1 gồm: mã địa điểm toàn cầu GLN; mã thương phẩm toàn cầu GTIN; mã contenơ vận chuyển theo xêri SSCC; mã tài sản toàn cầu GRAI & GIAI; mã quan hệ dịch vụ toàn cầu GSRN và Nhãn hậu cần EAN (EAN Logistic Label);

Dịch Vụ Mã Số Mã Vạch

– Tư Vấn hồ sơ

– Đăng ký mã số mã vạch

– Hướng dẫn sử dụng

– Tư vấn hồ sơ

– Đăng ký mã số mã vạch

– Hướng dẫn sử dụng

– Tư vấn quản lý MSMV thay doanh nghiệp

– Cập nhật thông tin sản phẩm lên cơ sở MSMV quốc gia

– Tư vấn hồ sơ

– Đăng ký mã số mã vạch

– Hướng dẫn sử dụng

– Tư vấn quản lý MSMV thay doanh nghiệp

– Cập nhật thông tin sản phẩm lên cơ sở MSMV quốc gia

– Tư vấn, thiết kế, in mã vạch lên bao bì sản phẩm

0828.833.389