Hệ thống tiêu chuẩn Mã số mã vạch

Hệ thống tiêu chuẩn MSMV có thể chia làm năm nhóm tiêu chuẩn chính như sau:

1. Tiêu chuẩn về các loại mã số:

Là các tiêu chuẩn qui định yêu cầu kỹ thuật đối với các loại mã số GS1. Ví dụ các loại mã số GS1 gồm: mã địa điểm toàn cầu GLN; mã thương phẩm toàn cầu GTIN; mã contenơ vận chuyển theo xêri SSCC; mã tài sản toàn cầu GRAI & GIAI; mã quan hệ dịch vụ toàn cầu GSRN và Nhãn hậu cần EAN (EAN Logistic Label);

2. Tiêu chuẩn về các loại mã vạch:

Là các tiêu chuẩn qui định yêu cầu kỹ thuật đối với các loại mã vạch (vật mang dữ liệu), được thống nhất áp dụng chung để thể hiện các loại mã số GS1. Ví dụ các loại mã vạch GS1 gồm: mã vạch EAN 13; EAN 8; ITF 14; EAN/UCC 128; RS …;

3. Tiêu chuẩn về các gói tin điện tử (e-comerce messages):

Là các tiêu chuẩn về cấu trúc các gói tin trao đổi dữ liệu bằng điện tử (EDI). Ví dụ các tiêu chuẩn e-comerce của GS1 gồm bộ tiêu chuẩn EANCOM và tiêu chuẩn GS1/XML;

4. Tiêu chuẩn về các mạng toàn cầu (global networks):

Là các tiêu chuẩn về cơ sở dữ liệu sản phẩm và các bên, về trao đổi và truyền dữ liệu, ví dụ mạng Đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu (GDSN) và mạng Mã điện tử sản phẩm toàn cầu (EPC Global). Ví dụ các tiêu chuẩn về mạng của GS1 gồm: Tiêu chuẩn mô tả sản phẩm GDSN; tiêu chuẩn mã EPC (Electronic Prroduct Code); Tiêu chuẩn về thẻ RFID Thế hệ 2 (RFID Tag Generation two); Phân loại sản phẩm…;

5. Tiêu chuẩn về thương mại qua điện thoại di động (Mobile Commerce).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *